ETAPY FORMACJI


      Formacja zakonna w naszym Zgromadzeniu obejmuje następujące okresy: 
 

 

 

P o s t u l a t 

Postulat, w naszym Zgromadzeniu trwa od pół roku do jednego roku. Jest to czas, w którym postulantki przyglądają się Zgromadzeniu, jego duchowości i zadaniu. Czas ten ma również ułatwić stopniowe przejście z życia świeckiego do prowadzonego w nowicjacie. Postulantki uczestniczą częściowo w modlitwach wspólnotowych i powoli wchodzą w poszczególne obowiązki domowe. Jest to też czas na uzupełnienie wiedzy religijnej. W czasie trwania próby Zgromadzenie jak i sama postulantka upewnia się, czy jest gotowa do podjęcia życia zakonnego i wiążących się z nim obowiązków.

 

 

 N o w i c j a t

Nowicjat stanowi podstawowy okres całej formacji zakonnej. Jego zadaniem jest dopomóc nowicjuszce w rozpoznaniu powołania i przygotować ją do poświęcenia się Bogu przez ślubowanie rad ewangelicznych oraz życia w naszej rodzinie zakonnej. Ma on ukazać nowicjuszkom ideał doskonałości w osobie Jezusa Chrystusa, w którego ślady mają stępować pełniąc rady ewangeliczne, ma też zachęcić je do naśladowania cnót świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Nowicjat w naszym Zgromadzeniu trwa dwa lata. Czas nowicjatu przeznacza się głównie na formację duchową i zakonną nowicjuszek, na ich wychowanie w życiu autentycznej i głębokiej miłości Boga i bliźniego. Przeto wszystkie czynności wykonywane w tym czasie tak należy układać, by one zmierzały do osiągnięcia tego celu. Nauka, praca i zajęcia w nowicjacie mają służyć bezpośrednio życiu wewnętrznemu. Prace należy tak ułożyć, by służyła formacji.

 

 P r o f e s j a   c z a s o w a    i    j u n i o r a t 

Uwieńczeniem czasu nowicjatu jest pierwsza profesja zakonna. Początkowo siostry składają śluby na jeden rok, a następnie ponawiają je co roku. Po pięciu latach ślubów czasowych siostry składają profesję wieczystą. Okres profesji czasowej nazywany jest Junioratem. Jest to czas, w którym siostry Juniorystki umacniają się w życiu zakonnym i przygotowują do pracy apostolskiej. Biorąc czynny i żywy udział w pracach Zgromadzenia, uczą się harmonijnego wiązania działalności apostolskiej i życia czynnego z życiem wewnętrznym.

Juniorat jest również przygotowaniem do oddania się Chrystusowi przez śluby wieczyste – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Głównym zadaniem Juniorystek jest zatem dążenie do ściślejszego zjednoczenia z Bogiem, zbudowania z nim relacji osobowej i głębszego zespolenia z własną rodziną zakonną w modlitwie, służbie i całym życiu.

 

P r o f e s j a   w i e c z y s t a

Siostry składają śluby wieczyste z pełną świadomością przyjętych zobowiązań. Przez wieczystą profesję rad ewangelicznych poświęcają się na całe życie Bogu i łączą się ściślejszymi więzami ze swą rodziną zakonną. Śluby zakonne zobowiązują je do praktykowania rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz dążenia przez całe życie do coraz wyższej doskonałości.

Siostry po ślubach wieczystych, przeżywając coraz głębiej swoje powołanie, z całą świadomością podejmują odpowiedzialność za rozwój Zgromadzenia, realizację jego zadań apostolskich i rozwój swej osobowości. Doskonalą więc swoją kulturę duchową, poszerzają wiedzę i umiejętności zawodowe, by jak najlepiej spełniać powierzone sobie zadania