Modlitwy Terezjańskie


"Czuję przede wszystkim, że teraz zacznie się moje posłannictwo pociągania dusz do miłowania Boga tak,
jak ja Go miłuję, wskazywania im mojej małej drogi. Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienie, moje niebo    
będzie aż do końca świata na ziemi. Tak, chcę, aby moje niebo polegało na czynieniu dobra na ziemi.     
To nie jest niemożliwe, skoro nawet aniołowie, pogrążeni w wizji uszczęśliwiającej, czuwają nad nami".   

                                                                                                                 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Litania (1) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus
Ukochane Dziecię Ojca niebieskiego
Oblubienico Jezusa
Czysta gołąbko Ducha Świętego
Wybranko Najświętszej Maryi Panny
Wierna córko wielkiej Teresy
Anielska siostro nasza
Wspomożenie duchowieństwa
Orędowniczko dzieci
Patronko sierot
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej
Patronko chcących się oddać Bogu
Miłościwa lekarko chorych
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych
Opiekunko misji
Opiekunko żołnierzy
Matko wielu dusz
Można cudotwórczyni
Bohaterko cnót
Kielichu błogosławieństwa
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu
Różo ścieląca się pod stopy Jezusa
Całopalna ofiaro miłości
Jasny promyku niebios
Niewinny pierwiosnku Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 
K. Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na tej ziemi,
W. Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.

Módlmy się: Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, abyśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.


Litania (2) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
Święta Maryjo, Królowo Ozdobo Karmelu
Święty Józefie
Święta Tereso od Jezusa
Święty Janie od Krzyża
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Święta Tereso łasko Boga dla Karmelu
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso doktorze Kościoła
Święta Tereso umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
Święta Tereso gorliwie miłująca Jezusa
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Dzieciątka Jezus
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Jezusa cierpiącego
Święta Tereso rozpalona miłością do Ducha Świętego
Święta Tereso uzdrowiona przez uśmiech Maryi
Święta Tereso idąca do Boga małą drogą dziecięctwa duchowego
Święta Tereso szukająca jedynie prawdy
Święta Tereso wybierająca wszystko czego chciał Bóg
Święta Tereso praktykująca pokorę serca
Święta Tereso miłująca bycie zapomnianą i uważanie się za nic przed ludźmi
Święta Tereso nie miłująca tego co wielkie i błyszczące w oczach innych
Święta Tereso zapominająca o sobie, by uszczęśliwić serce Boga
Święta Tereso walcząca bronią modlitwy i ofiary
Święta Tereso pragnąca miłować jak sam Jezus
Święta Tereso żyjąca miłością
Święta Tereso uwielbiająca dzieła Stwórcy
Święta Tereso wychwalająca miłosierdzie Boże
Święta Tereso uboga, czysta, posłuszna
Święta Tereso ukryta w Obliczu Jezusa
Święta Tereso wierna w najdrobniejszych sprawach
Święta Tereso żyjąca w Karmelu dla zbawienia dusz i modlitwy za kapłanów
Święta Tereso uśmiechu Boga darowanego bliźniemu
Święta Tereso mistrzyni życia duchowego
Święta Tereso kierująca swój wzrok ustawicznie w stronę Ojczyzny Niebieskiej
Święta Tereso różo odarta z płatków i zdeptana stopami Jezusa
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso mocna słabością
Święta Tereso przyciągana jedynie przez samego Jezusa
Święta Tereso wolna i szczęśliwa
Święta Tereso cierpliwa i mężna
Święta Tereso pełna prostoty zarówno w radości, jak i w cierpieniu
Święta Tereso ofiarowująca się Miłości Miłosiernej
Święta Tereso pozostająca przed Bogiem z pustymi rękami
Święta Tereso radująca się swój ą niemocą
Święta Tereso ufająca aż do zuchwałości
Święta Tereso umocniona w wierze przez zaciętą walkę
Święta Tereso ufająca wbrew wszelkiej nadziei
Święta Tereso męczennico Miłości - módl się za nami.
Święta Tereso karmiąca się Słowem Bożym
Święta Tereso rozpalona pragnieniem przyjmowania Eucharystii
Święta Tereso będąca miłością w sercu Kościoła
Święta Tereso będąca Słowem Boga skierowanym do świata
Święta Tereso apostołko Miłosierdzia
Święta Tereso, której wszystkie pragnienia zostały przez Boga spełnione
Święta Tereso siostro i przyjaciółko kapłanów
Święta Tereso rozpalona żarliwością o zbawienie dusz
Święta Tereso wspomożenie Twoich sióstr i braci misjonarzy
Święta Tereso matko wielu dusz
Święta Tereso zasiadająca do stołu z grzesznikami
Święta Tereso siostro dla wszystkich
Święta Tereso będąca blisko uwięzionych
Święta Tereso siostro poranionych przez życie
Święta Tereso solidarna z niewierzącymi
Święta Tereso bliska tych, którzy są kuszeni i którzy wątpią
Święta Tereso, któraś ze skazańca uczyniła swoje pierwsze duchowe dziecko
Święta Tereso bliska tych, którzy tracą nadzieję i są o krok od rozpaczy
Święta Tereso uobecnienie przebaczenia i pokoju 
Święta Tereso świadku Bożego Ojcostwa i Miłosierdzia
Święta Tereso Świadku Chrystusa Sługi i Świętości 
Święta Tereso, któraś poświęciła swoje życie dla chwały Boga i zbawienia świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy święta - zmiłuj się nad nami. 

Módlmy się: Boże, który otwierasz swoje królestwo dla małych i pokornych, pozwól nam pójść w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i postępować Jej drogą ufności i miłości z taką wiernością, abyśmy dzięki Jej modlitwom dostąpili miłosierdzia i oglądania Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Agenda liturgiczna,
Flos Carmeli, Poznań 2005.

 

-------------------------------------------------
Modlitwa o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Teresy
Ojcze Niebieski, który przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus przypomniałeś światu Miłość Miłosierną, przepełniającą Twe Boskie Serce i obudziłeś w nas dziecięcą ufność ku Tobie, dzięki Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził Tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem i że Jej udzieliłeś cudownej mocy pociągania dusz, które będą Cię chwaliły przez wieczność całą. 

Św. Tereso, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi. Spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają i wyjednaj mi łaskę..., której za przyczyną Twoją oczekuję od Jego nieskończonej dobroci. Amen.

 

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Dzień pierwszy

Ponieważ byłam mała i słaba, schylił się (Bóg) do mnie, pouczał o tajemnicach swej miłości. Pan był dla mnie zawsze współczujący i pełen słodyczy, powolny do karania i pełen miłosierdzia (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, ty głęboko wierzyłaś w Opatrzność Bożą, a Bóg był dla ciebie przede wszystkim miłością uprzedzającą, zawsze współczującą i pełną miłosierdzia, nieustannie wychodzącą człowiekowi naprzeciw; ty wierzyłaś, że losy wszystkich stworzeń spoczywają w rękach dobrego Ojca, mającego gorętsze serce niż serca wszystkich matek ukształtowane przez Niego. Wypraszaj nam wszystkim u Boga żywą wiarę. Przede wszystkim prosimy za dzieci i młodzież, aby rodzice i otoczenie przekazywało im, podobnie jak twoi Rodzice tobie, jednoznaczne świadectwo wiary. Prosimy cię, abyś upraszała dorastającej młodzieży przemyślenie, przemodlenie i wybranie wiary w Boga, wszystkim zaś, za których się modlimy, wierność Bożemu prawu. Niech wszyscy, jak ty, powierzą siebie, wszystko i wszystkich, ojcowskim rękom Boga Ojca.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień drugi

Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, ogarnia wszystkie czasy i miejsca. Moim powołaniem jest miłość! (Teresa od Dzieciątka Jezus)

Święta Tereso, Bóg odsłonił ci tajemnicę swej miłości i w niej twoje powołania do uczestnictwa w życiu Boga: powołanie do wyłącznej miłości w życiu zakonnym i powołanie jako własne miejsce w Kościele, i pozwolił ci je wiernie i radośnie realizować. Wyjednaj nam i wszystkim, za których się modlimy w tej nowennie, większą niż dotąd świadomość, że od początku swego istnienia jesteśmy obdarzeni wezwaniem do zjednoczenia z Bogiem, a przez chrzest święty wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Pomóż także wszystkim odnaleźć swoje miejsce w konkretnym powołaniu w świecie: w rodzinie, zakonie czy w kapłaństwie, a nadto wielkie pragnienie, którego doświadczyłaś, by być w sercu Kościoła miłością. Bardzo potrzebujemy tej ofiarnej miłości dla całej rodziny ludzkiej, gdyż dopiero miłość nadaje najgłębszy sens życiu.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień trzeci

Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z która się nigdy nie rozstaję... Zaledwie wzrok skieruję na Ewangelię, zaraz oddycham wonnościami życia Jezusowego i wiem, którą mam obrać stronę. Ta złota księga jest moim najdroższym skarbem (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, tobie Bóg dozwolił umiłować Ewangelię i ukazywał ci ukryte w niej tajemnice. Znajdowałaś w Ewangelii żywy pokarm duchowy: solidny i najczystszy oraz źródło nowego światła. Jedno słowo Ewangelii odsłaniało ci nieskończone horyzonty, a na modlitwie Ewangelia pomagała ci odnajdywać w niej wszystko, co było potrzebne dla twojej duszy. Dopomóż nam wszystkim swoim wstawiennictwem rozmiłować się w Ewangelii, to znaczy w życiu i czynach Jezusa Chrystusa, abyśmy nieustannie, jak ty, mieli Go przed oczyma i w Nim znajdowali światło dla rozumu, umocnienie dla woli, jasny kierunek postępowania, oparcie w przeciwnościach i oschłościach. Razem z tobą prosimy Jezusa: Ukaż nam i tym wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, tajemnice ukryte w Ewangelii – niech ona stanie się dla nas najdroższym naszym skarbem.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień czwarty

Czyż Jezus nie był moim jedynym przyjacielem? Z Nim tylko umiałam rozmawiać; rozmowy nawet pobożne, ze stworzeniami męczyły moją duszę... Czułam, że lepiej mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, Jezus tak mocno pociągnął cię do Siebie i swoje Serce związał węzami przyjaźni z twoim sercem, że prawie nieustannie mówisz do Niego, piszesz o Nim, przekazujesz Jego miłość: jest On nieustannie w twoich myślach, w twoim sercu i na ustach twoich. Niczego nie robisz ze względu na siebie, niczego ze względu na drugich, wszystko jedynie ze względu na Jezusa, by Jemu sprawić przyjemność. Rzeczywiście i autentycznie jesteś zakochana w Jezusie. Uproś nam i wszystkim, za których podczas tej nowenny się modlimy, by Jezus tak jak dla ciebie, i dla nas był jedynym przyjacielem, skarbem znalezionym, najdoskonalszym wzorem, najlepszym kierownikiem duszy, Miłością, której każda inna miłość jest podporządkowana.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień piąty

Jezus nie po to codziennie zstępuje z nieba, aby pozostać w złotym tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo, które jest stokroć Mu droższe od tamtego: niebo naszej duszy stworzonej na Jego obraz, żywą świątynię Trójcy Przenajświętszej (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, z tak wielką tęsknotą wyczekująca dnia Pierwszej Komunii świętej, i każdej następnej, do przyjęcia której zawsze i długo się przygotowywałaś. I tak robiłaś do samej śmierci, zapraszając do swej duszy Najśw. Dziewicę, św. Józefa, Aniołów, by ozdobili ją i uczynili godnym mieszkaniem dla Jezusa, a po Komunii świętej prosiłaś ich, aby razem z tobą adorowali obecnego Pana. Ty, która tak bardzo tęskniłaś za codzienną Komunią świętą, nam mającym możliwość przyjmowania Komunii świętej codziennie, a nawet dwa razy na dzień, uproś u Jezusa pragnienie jednoczenia się z Nim przez uczestniczenie w Najświętszej Ofierze, w częstej Komunii świętej, w nawiedzeniu Go obecnego w tabernakulum. Niech my sami i wszyscy, za których modlimy się w tej nowennie, podobnie jak ty, budujemy nasze życie religijne na żarliwym nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, który wprowadza nas w zjednoczenie z Jezusem żywym, tak nam bliskim, bo żywym wśród nas.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień szósty

Dla mnie modlitwa jest uniesieniem serca, jest prostym wejrzeniem skierowanym do nieba, jest okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno wśród cierpienia, jak i wśród radości... Jest to coś, co rozszerza moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, dla ciebie modlitwa nie ograniczała się jedynie do obowiązkowych praktyk modlitwy, które choć upragnione i umiłowane, nie zawsze były łatwe i połączone z pociechą. Wznosiłaś swe serce do Boga w każdej chwili i z prostotą dziecka zwracałaś swe myśli do Niego we wszystkim, co przeżywałaś, trwałaś z Jezusem w modlitewnym zjednoczeniu całą swą istotą. Niech twój przykład i wstawiennictwo pomogą nam i tym, którym w tej nowennie upraszamy potrzebne im łaski, wśród czasu poświęconego na różne ważne i najważniejsze sprawy, odnaleźć także czas dla Boga wraz z przekonaniem o nieodzowności modlitwy w naszym życiu. Niech modlitwa na twój, wzór obejmie całe nasze życie, świadomie przeżywane w żywej i osobistej więzi z Bogiem żywym i prawdziwym.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień siódmy

Chcę znaleźć sposób, by dojść do nieba jakąś mała, bardzo prostą i bardzo krótką drogą. Chciałabym znaleźć windę, by unieść się do Jezusa. Windą, która ma mnie unieść do nieba, są Twoje ramiona, Jezu (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, kierowana natchnieniem Ducha Świętego odnalazłaś małą i zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufności i miłości. Odnalazłaś ją rozważając życie Jezusa, a szczególnie wpatrując się w miłość Chrystusa Ukrzyżowanego, w Jego rozpięte – ramiona na Krzyżu, które nazwałaś właściwym imieniem: one rzeczywiście są windą, która wydźwiga nas do nieba. Ukrzyżowany Odkupiciel człowieka jest całą naszą nadzieją. Wyjednaj nam i wszystkim, których w tej nowennie polecamy twemu wstawiennictwu, przede wszystkim uwierzenie miłości, jaką nas Bóg umiłował w Synu swoim, Jezusie Chrystusie. On nas umiłował takimi, jacy jesteśmy. Wiedział, że sami nie jesteśmy zdolni do uwolnienia się od grzechu, wziął więc nasze grzechy na siebie. Od nas wymaga zawierzenia Mu, wypełniania Jego woli, przyjmowania wszystkiego z Jego ręki. On jeden wie, czego nam tak naprawdę potrzeba. Pomóż nam, święta Tereso, podczas burz życiowych ufać Jezusowi, który wśród nich jest razem z nami.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień ósmy

Miłość do Boga nie jest doskonała, jeśli nie jest złączona z miłością bliźniego. Należy go kochać, jak Bóg go kocha. Miłość doskonała polega na znoszeniu braków innych, niedziwieniu się ich słabościom... Przede wszystkim nie może ona być zamknięta w sobie (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, swoim przykładem uczyłaś, że prawdziwa miłość nie polega na słowach, lecz na uczynkach; że miłość zakorzeniona w sercu, objawia się na zewnątrz dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością, wychodzeniem naprzeciw; że miłość cieszy się cnotami drugich; że miłość nikogo nie wyłącza ze swej życzliwości. By taką mogła być, potrzebuje mocnego oparcia na Bożej miłości i musi z niej wypływać. Jedynie taka miłość może rozszerzać serce człowieka. Oprócz przykładu, św. Tereso, potrzebujemy twego wstawiennictwa, abyśmy umieli uśmiechnąć się do drugiego człowieka wtedy, kiedy nie mamy najmniejszej ochoty, aby się do niego uśmiechnąć, czy podjąć z nim trudną, przykrą dla nas rozmowę, kiedy wszystko nas od niego odpycha. Sama powiedziałaś, że taka miłość więcej znaczy niż najcięższe męczeństwo. Wyjednaj nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, miłość, jaką widzimy w Jezusie i w tobie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami!

 

Dzień dziewiąty

To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa, Zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela, Tak prosta życia Twojego osnowa, Żyłaś, cierpiała, jak ja, Matko Zbawiciela (Teresa od Dzieciątka Jezus).

Święta Tereso, zgłębiając na modlitwie Ewangelię poznałaś całe życie Maryi. I wtedy zauważyłaś, że Jej życie i twoje życie są bardzo do siebie podobne. W doświadczeniach Boga u Maryi widzimy wielkie rzeczy. Przypomniałaś i o nich: to tajemnica Wcielenia, ale i tajemnica Ukrzyżowania. Zawierzenie Maryi i współcierpienie z Synem. Przede wszystkim jednak podkreślasz Jej zwyczajne, codzienne życie: ludzkie cierpienia i smutki, codzienne troski o dom, o Jezusa, o Józefa.

Pomóż nam i tym, których polecamy Bogu w tej nowennie, w zrozumieniu, że świętość realizuje się w codzienności, w wierności swym obowiązkom stanu. Dopomóż razem z tobą przypatrywać się Maryi. Dopomóż pojąć Jej Fiat zawierzenia. Jej Magnificat uwielbienia. Dopomóż nam razem z Maryją szukać i odnajdywać Jezusa w naszym życiu. Przede wszystkim zaś wyjednaj nam opiekę Maryi oraz uczenie się od Niej życia z Jezusem i dla Jezusa na każdą chwilę.

Modlitwa na zakończenie

Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dominik Wider OCD
Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998


------------------------------------
Różaniec ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Lucyna Lubińska CST
 

Część radosna

1. Zwiastowanie NMP

Gdy Ci anioł zwiastował poczęcie, Dziewico!
Boga, który świat cały trzyma w mocy swojej,
Wydawałaś się trwożną, dziwna tajemnico!
Boś myślała o skarbie dziewiczości Twojej.
Ja pojmuję, że dusza Twa pokorna, czysta.
Tak drogą była Bogu, jak w niej przebywanie,
Ja wiem, że tylko ona, jasna, promienista,
Mogła służyć samemu Stwórcy za mieszkanie! (1)

Św. Tereso zasłuchana w Maryjne "fiat", uproś nam łaskę, otwartości na przyjmowanie woli Bożej, objawiającej się nam w różnych okolicznościach życia.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Ty mi dajesz rozumieć, że iść w Twoje ślady,
To nie jest trudną rzeczą, Królowo wybranych!
Wąskiej do nieba ścieżce nie dałabym rady,
Gdybyś przez nią nie wiodła blaskiem cnót świetlanych.
Przy Tobie pragnę zawsze pozostać maleńką,
Niechaj Twoja pokora przykładem mi będzie,
W domu świętej Elżbiety poznałam, Mateńko,
Jak ziarna miłosierdzia mam rozsiewać wszędzie! (2)

Św. Tereso, wraz z Maryją śpiewająca Bogu swoje Magnificat i w cichości służąca bliźnim, naucz nas uwielbiać Boga za Jego dary i pokornie służyć tym, których spotkamy na drogach naszego życia.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Gdy słyszę, jak cichutko Słowo Boże kwili!
Kiedy widzę, jak Stwórca w pieluszki spowity...
Maryjo, czy mam zazdrościć Aniołom w tej chwili?
Ich Bóg jest moim Bratem, to rozkoszy szczyty!
Kocham Cię, żeś, Najświętsza, u ziemskich wybrzeży
Kwiat niebiański z Bożego tchnienia rozwinęła
I, że przyjmując hołdy królów i pasterzy,
Radość ukryłaś w sercu, żeś Boga poczęła. (3)

Św. Tereso pochylona wraz z Maryją nad Tajemnicą Bożego Wciele¬nia, ucz nas nieustannie Drogi Dziecięctwa Duchowego, abyśmy potrafili zawierzyć Ojcowskiej miłości Boga względem nas.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Kocham Cię, że zniżając świętość swą, z innymi Niewiastami
niesiesz Syna swego do Świątyni,
Za to, że Go podajesz rękami własnymi
W objęcia Symeona, Najświętsza Władczyni.
Jam najpierw uniesiona, szczęśliwa, wsłuchana
W hymn chwały, lecz gdy starzec swe proroctwo wieści,
Do serca mego trwoga napływa o Pana,
Twoje, Matko, przeszywa ostry miecz boleści! (4)

Św. Tereso wpatrzona w postać Maryi wypełniającej przepisy prawa, uproś nam łaskę umiłowania i wypełniania całym sercem Bożego prawa i podjętych zobowiązań.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Na koniec Go wśród grona uczonych znajdujesz,
Gdzie budzi podziw starców dookoła siebie
I wołasz: "ach, mój Synu! - drżąca obejmujesz
Oto wraz z ojcem płacząc, szukaliśmy Ciebie!"
I gdy tulisz do łona jedyne swe Dziecię,
Słyszysz prostą odpowiedź Jezusa Małego:
"Czemuście mnie szukali? - Czyż o tym nie wiecie!
Iż trzeba, bym o rzeczach myślał Ojca mego?!" (5)

Św. Tereso, słuchająca i rozważająca wraz z Maryją trudne słowa Jezusa, uproś nam łaskę przyjmowania otwartym i pokornym sercem tego, co mówi do nas Jezus.


Część światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Największym zaszczytem
udzielonym duszy przez Boga
nie jest to, że daje wiele,
lecz to, że wiele żąda od niej. (6)

Św. Tereso, ściśle współpracująca z Bożą łaską, naucz nas rozwijać dary otrzymane na chrzcie świętym i całym sercem słuchać Umiłowanego Syna Ojca, odpowiadając na każde Boże żądanie.

2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Widząc niepokój w Kanie młodych oblubieńców
Powiedziałaś Synowi, co było ich troską,
Tyś współczuła w kłopotach biednych nowożeńców
I znałaś niepojętą Jezusa moc Boską. (7)

Św. Tereso, któraś za wzorem Maryi zawsze widziała potrzeby innych, ucz nas wychodzić naprzeciw potrzebom naszych bliźnich i przedstawiać je Jezusowi przez pośrednictwo Maryi.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

O Jezu! (...) mimo mej maleńkości
chciałabym oświecać dusze
jak Prorocy, Doktorzy, odczuwam powołanie Apostoła
(...) chciałabym w tym samym czasie
głosić Ewangelię w pięciu częściach świata... (8)

Św. Tereso, wzorze apostolskiego zaangażowania, patronko misji i misjonarzy, uproś nam apostolską gorliwość, byśmy słowem i życiem głosili Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

4. Przemienienie na górze Tabor

By żyć miłością, nie w Taboru chwale
Stawiać nam trzeba przybytki na ziemi,
Lecz za Jezusem mężnie i wytrwale
Wciąż postępować śladami krwawymi. (9)

Św. Tereso, któraś tak dobrze zrozumiała drogę do prawdziwej chwały, uproś nam łaskę, byśmy potrafili jednoczyć swe życie z Jezusem, tak w chwilach radości i uniesienia, jak i w chwilach próby i cierpienia.

5. Ustanowienie Eucharystii

Więc żyć miłością jest to - Królu chwały -
Żyć Twoim życiem - wesele przeczyste!
Jak Ty ukryty żyjesz w hostii białej,
Tak ja się ukryć chcę z Tobą, o Chryste! (10)

Św. Tereso, któraś oddała się Bogu, jako ofiara Miłości Miłosiernej, pomóż nam zrozumieć, należycie ukochać i łączyć swe życie z Eucharystią.

Część druga